Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), które nakłada na nas dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy informacje związane z implementacją RODO:

Administratorem danych osobowych widzów i odbiorców Olsztyńskiego Teatru Lalek z siedzibą w Olsztynie, ul. B. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.

Dane kontaktowe Teatru: ul. B. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. +48 89 538 70 20,

adres e-mail teatrlalek@teatrlalek.olsztyn.pl.

W Teatrze powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem email: adwokat.pawel.dow@op.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Paweł Dowgwiłłowicz ul. Ratuszowa 7/4, 10-447 Olsztyn.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Teatr nie udostępnia zebranych danych osobowych żadnym podmiotom w celu ułatwiającym przeprowadzenie kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i mieści się w zakresie działalności Teatru, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Teatr mógł dostarczać swoim widzom i odbiorcom Teatru informacje w zakresie twórczości artystycznej i edukacyjnej.

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania widzom i odbiorcom Teatru kompleksowej informacji o działaniach i wydarzeniach artystycznych oraz edukacyjnych realizowanych przez Teatr, jak również w celach statystycznych.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez widza lub odbiorcę Teatru.

W zakresie, w jakim udzielona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Olsztyński Teatr Lalek.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Olsztyński Teatr Lalek przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Teatru.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania danych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych,
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

- kontakt e-mailowy pod adresem: teatrlalek@teatrlalekolsztyn.pl.

- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: ul. B. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


 

 Polityka Prywatności | Olsztyński Teatr Lalek

 • I Postanowienia Ogólne
 1. Administratorem danych jest Olsztyński Teatr Lalek z siedzibą przy
  Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, NIP: 7390505466, REGON: 511384686 – dalej Teatr
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach w poszanowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Dane osobowe podawane przy zakupie biletów są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 • II Administrator Danych
 1. Teatr jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Teatr jest także administratorem osób zapisanych:
  - przy rezerwacji biletów,
  - na projekty (tj. warsztaty, wykłady i inne działania).
 3. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. Dane osobowe przetwarzane są:
  - zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  - zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  - w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: organizator@teatrlalek.olsztyn.pl.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

REGULAMIN KONKURSÓW

1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursów jest Olsztyński Teatr Lalek z siedzibą przy ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursach OTL, prawa i obowiązki Organizatora, Partnera oraz Uczestników Konkursu.
 3. Celem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na Ogłoszenie Konkursowe, które pojawi się na stronie internetowej Olsztyńskiego Teatru Lalek (wwww.teatrlalek.olsztyn.pl) oraz na Fanpage’u w Serwisie Facebook® na ścianie Fanpage’a Olsztyńskiego Teatru Lalek (w skrócie „Fanpage’u”).
 4. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane, administrowane ani też tworzone we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursami powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursów powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursów.
 • 2 Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców
 1. Aby wziąć dział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
  - zaakceptować Regulamin konkursu i jego postanowienia;
  - odpowiedzieć na Pytanie Konkursowe zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Partnerów.
 3. By zakwalifikować się do Konkursu, Uczestnik powinien udzielić odpowiedzi do terminu wskazanego w Ogłoszeniu Konkursowym.
 4. Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać jedną Odpowiedź konkursową.
 5. Uczestnik może wygrać w Konkursie jedną nagrodę.
 6. Pytanie konkursowe może opierać się o:
  - Czas odpowiedzi – według zasady „kto szybciej – ten wygrywa”.
  - Kreatywność – w tym przypadku Organizator powołuje Komisję Konkursową, decydujący głos w rozstrzygnięciu ma Dyrektor Teatru.
 7. Każdorazowo Organizator zaznaczy w Ogłoszeniu Konkursowym, który podpunkt obowiązuje w danym Konkursie.
 8. Przystępując do Konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie, zgodnie z Polityką Prywatności: http://teatrlalek.olsztyn.pl/polityka-prywatnosci/21.
 9. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 10. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej OTL oraz Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem: https://www.facebook.com/teatrlalekolsztyn/
 11. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej w Ogłoszeniu Konkursowym: na stronie www oraz w komentarzu pod postem konkursowym.
 12. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 12 godzin od momentu ogłoszenia wyników przesłać wiadomość zawierającą dane osobowe - imię, nazwisko i numer telefonu, umożliwiające ustalenie przekazania nagrody poprzez: https://www.facebook.com/teatrlalekolsztyn lub na adres mailowy sekretariat@teatrlalek.olsztyn.pl
 13. Za pomocą korespondencji internetowej ustalone zostaną szczegóły przekazania nagrody.
 14. Zwycięzcy będą mogli odebrać nagrodę w ciągu 7 dni od daty opublikowania laureatów.
 • 3 Nagrody
 1. Nagrodami w Konkursie są vouchery od Partnerów Konkursu.
 2. Organizator nie przewiduje:
  - możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną;
  - możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego
  -  odwołań od decyzji - decyzja Komisji jest ostateczna.
 3. W ramach jednego postu konkursowego Organizator wyłania jednego laureata.

  Postanowienia końcowe
 1. W przypadku, gdy Laureat nie odbierze nagrody w ciągu 7 dni pozostaje ona do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz w każdym czasie prawo do odwołania lub zawieszenia czasowego Konkursu, informując o tym fakcie na stronie www oraz na Fanpage’u.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, jak i na https://www.teatrlalek.olsztyn.pl
 4. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

*Uprzejmie informujemy że wydarzenia w OTL dokumentujemy w postaci zdjęć i filmów. Uczestnictwo w wydarzeniach OTL jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie oraz filmowanie wydarzeń oraz osób biorących w nich udział. Zgoda obejmuje również dalsze rozpowszechnienie wizerunku na portalach społecznościowych lub na stronie OTL.*

REGULAMIN „Plebiscyt publiczności Olsztyńskiego Teatru Lalek”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Plebiscytu na nagrodę publiczności Olsztyńskiego Teatru Lalek.
 2. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach:
 3. spektakl,
 4. postać ze spektaklu,
 5. ulubiona aktorka,
 6. ulubiony aktor.
 7. Organizatorem Plebiscytu jest Olsztyński Teatr Lalek, ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn (zwany dalej Organizatorem).
 8. Uczestnicy biorący udział w Plebiscycie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu oraz akceptują warunki określone w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności Organizatora.
 9. Plebiscyt trwa od 1 września 2022r. do 21 marca 2023r.
 10. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Olsztyński Teatr Lalek ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn. Dane osobowe uczestników Plebiscytu podlegają ochronnie danych, ochrona ta odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach w poszanowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Są zbierane i przetwarzane jedynie na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu.
 • 2 Zasady uczestnictwa w Plebiscycie
 1. Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie widzowie Teatru, którzy obejrzeli spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek oraz posiadają formularz załączony do biletu na przedstawienie Olsztyńskiego Teatru Lalek w okresie trwania plebiscytu.
 2. Aby oddać głos w Plebiscycie należy:
 3. Wypełnić formularz załączony do biletu zgodnie z instrukcją (Czytelnie wpisując dane kontaktowe i wyrażając odpowiednie zgody).
 4. Wrzucić go do urny wystawionej we foyer.
 5. Głosy dostarczone w innej formie, aniżeli wskazane w pkt. poprzednim, lub po upływie terminu nie będą ważne.
 • 3 Zasady wyłonienia Laureatów OTL
 1. Tytuł uznania publiczności za ulubiony spektakl, postać ze spektaklu, ulubioną aktorkę i ulubionego aktora Olsztyńskiego Teatru Lalek otrzymają osoby lub zespół, który uzyska największą liczbę ważnych głosów oddanych w Plebiscycie.
 2. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się podczas Gali Dnia Lalkarza w Olsztyńskim Teatrze Lalek.
 • 4 Nagroda za udział w Plebiscycie
 1. Spośród wszystkich osób indywidualnych, które prawidłowo wypełnią formularze biorące udział w Plebiscycie, zostaną wyłonione 4 osoby, które otrzymają nagrody od Organizatora.
 2. W przypadku głosów oddanych przez grupy ustala się, że nagrodą w losowaniu będzie oprowadzenie po teatrze dla grupy w ustalonym przez Biuro Organizacji Widowni terminie.
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin został udostępniony na stronie internetowej Organizatora teatrlalek.olsztyn.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawniejsze przeprowadzenie Plebiscytu.

*** Olsztyński Teatr Lalek nie prowadzi wypożyczalni kostiumów. ***