SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W SPEKTAKLACH I WYDARZENIACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ OLSZTYŃSKI TEATR LALEK
w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

 • 1
 1. Niniejszy regulamin zawiera zasady uczestniczenia w spektaklach i wydarzeniach teatralnych organizowanych przez Olsztyński Teatr Lalek.
  2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych, w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
 • 2
 1. Regulamin jest dostępny w Biurze Organizacji Widowni, w kasie biletowej oraz na stronie internetowej teatru http://teatrlalek.olsztyn.pl/
  2. Przed zakupem biletu należy zapoznać się z regulaminem.
  3. Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do respektowania postanowień regulaminu.
  4. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w spektaklach i wydarzeniach naszego Teatru niezależnie od tego, czy nabyły bilet osobiście, czy za pośrednictwem osób trzecich.
 • 3
 1. Przed wejściem na spektakl lub wydarzenie widzowie będą proszeni o złożenie pisemnego oświadczenia, że według ich wiedzy w danym momencie, nie są zakażeni wirusem Sars-CoV-2, nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
  2. Oświadczenie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
  3. Złożenie oświadczenia będzie wymagane przed wejściem na wydarzenie.
  4. Osoby odmawiające złożenia oświadczenia nie będą mogły wejść na teren teatru i wziąć udziału w spektaklu lub innym wydarzeniu; w takim przypadku kwota za bilet nie podlega zwrotowi.
  5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w związku z udziałem w spektaklu, czy wydarzeniu teatralnym, Państwa dane zawarte w oświadczeniu będą mogły zostać przekazane przez Teatr właściwym służbom sanitarnym, co usprawni działanie tych służb w zakreśleniu kręgu potencjalnie zagrożonych zakażeniem.
  6. Wypełnione oświadczenie będzie przechowywane przez teatr przez 2 tygodnie od dnia ich złożenia. Po tym okresie zostanie komisyjnie zniszczone przez zespół pracowników Biura Organizacji Widowni.
 • 4
 1. Każdy widz zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, w teatrze należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, również podczas trwania spektaklu / wydarzenia teatralnego.
  3. Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje do chwili opuszczenia przestrzeni teatru.
  4. Osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy i ust z powodu stanu zdrowia będą zobowiązane do przyjścia na spektakl, czy wydarzenie teatralne z osobą towarzyszącą, która dopełni za nich tego obowiązku.
  5. Teatr nie dostarcza widzom maseczek lub przyłbic.
  6. Podczas spektaklu lub wydarzenia teatralnego nie wolno spożywać żadnych posiłków i napojów.
  7. W teatrze nie będzie możliwości skorzystania z szatni. Widzowie proszeni są o zabieranie ze sobą odzieży zewnętrznej na salę widowiskową.
  8. Przy wejściu do teatru należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji znajdującym się bezpośrednio przy drzwiach.
  9. Miejsca dezynfekcji są opisane jako „punkt dezynfekcji”.
  10. Zalecamy dokładne i częste mycie rąk.
  11. Po skorzystaniu z toalety, widz zobowiązany jest do umycia rąk zgodnie z instrukcją umieszczoną w toalecie.
  12. Przy kasie biletowej może znajdować się 1 osoba w odstępie 1,5 metra od lady kasjera. Należy zatrzymać się przed wyznaczoną strefą bezpieczeństwa.
  13. Zaleca się ograniczenie dotykania powierzchni wspólnych.
  14. Na terenie teatru umieszczono instrukcje sanitarne, widzowie proszeni są o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi.
  15. W przypadku złego samopoczucia widz proszony jest o poinformowanie o tym obsługi widowni.
  16. W sytuacji podejrzenia zakażenia należy skontaktować się z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie (Sanepid) lub skontaktować się z bezpłatną infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia telefon 800 190 590 w celu otrzymania dalszych wytycznych.
 • 5
 1. Procedura wejścia widzów na teren teatru będzie rozpoczynana 60 minut przed planowanym rozpoczęciem spektaklu, czy wydarzenia i będzie kończona 5 minut przez jego rozpoczęciem.
  2. Podczas poruszania się po teatrze należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m. W trakcie wejścia i wyjścia z teatru lub oczekiwania w kolejce przed budynkiem również należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości 2 metrów.
  3. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na teren teatru, a bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.
 • 6
 1. Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc.
  2. Widz ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni ustalonych przez Teatr.
  3. Rzędy na widowni będą zajmowane naprzemiennie z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
  4. Widzowie proszeni są o zajmowanie miejsc na widowni wyznaczonych przez obsługę.
  5. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
  a) jest z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
  b) jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  c) jest osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
  6. Publiczność usytuowana będzie w odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów.
  7. Po zakończeniu spektaklu/wydarzenia widzowie będą opuszczać widownię według zaleceń obsługi widowni – pracownicy pokierują widzów do wyjść.
  8. Podczas wchodzenia na teren teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z teatru, należy przestrzegać wytycznych personelu teatru.
  9. Personel teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w spektaklu/wydarzeniu osobie, która nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.
 • 7
 1. Osoby nieprzestrzegające postanowień regulaminu oraz niestosujące się do zaleceń obsługi, w szczególności związanych z obowiązującymi zasadami porządkowymi i logistycznymi, mogą zostać poproszone o opuszczenie przestrzeni teatru.
  2. W szczególności – podczas spektaklu/wydarzenia – widz nierespektujący nakazu zakrywania ust i nosa będzie proszony przez obsługę o opuszczeni widowni.
  3. Spektakl może zostać przerwany, jeśli widzowie nie będą przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa.
  4. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, pracownicy obsługi widowni lub porządkowi, mogą odmówić wstępu na teren teatru osobom z wyraźnymi oznakami infekcji, takimi jak: uporczywy kaszel, widoczne złe samopoczucie, trudności w oddychaniu lub osobom niestosującym się do zaleceń sanitarnych i mogących stanowić zagrożenie.
  5. W powyższych przypadkach bilet nie podlega zwrotowi.
 • 8
 1. Widzowie są proszeni o dokonywanie, w miarę możliwości, płatności i wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.
 • 9
 1. Zasady uczestnictwa i przebywania na terenie teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane.
  2. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane za pośrednictwem social mediów i naszej stronie internetowej.
  3. Regulamin obowiązuje od 11.09.2020r.

 

 

>> POBIERZ REGULAMIN