BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek

                                                                                                         

 PREZYDENT OLSZTYNA

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Olsztyńskiego Teatru Lalek

ul. Głowackiego 17

 

 Okres zatrudnienia – 3 sezony artystyczne

 

1. Niezbędne wymagania wobec kandydata/kandydatki na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2) znajomość języka polskiego;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) dobry stan zdrowia;

6) nieposzlakowana opinia;

7) wykształcenie wyższe magisterskie;

8) co najmniej 5-letnia udokumentowana działalność kulturalna lub artystyczna w instytucjach kultury lub instytucjach artystycznych, w tym: 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim w obszarze działalności kulturalnej lub 3-letnie doświadczenie na stanowiskach zarządzających w instytucjach kultury lub jednostkach sektora publicznego;                                                           

9) doświadczenie w realizacji projektów artystycznych, w tym teatralnych;

10) znajomość przepisów prawnych dotyczących:

a) organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,

b) samorządu gminnego,

c) finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej instytucji kultury,

d) zamówień publicznych,

e) prawa pracy.

11) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Olsztyńskiego Teatru Lalek;

12) znajomość zagadnień i procedur związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej.

 

2. Wymagania dodatkowe wobec kandydata/kandydatki na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek:

1) predyspozycje menedżerskie i umiejętności zarządzania zespołem;

2) preferowane wykształcenie specjalistyczne o kierunku aktorskim, reżyserskim, lalkarskim, wiedzy o teatrze lub teatrologii, bądź w zakresie zarządzania;

3) znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym;

4) ukończone kursy lub szkolenia z zakresu dziedzin kulturalnych, zarządzania, ekonomii, pozyskiwania środków unijnych;

5) doświadczenie we współpracy z lokalnymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi;

6) umiejętność prowadzenia negocjacji;

7) kreatywność, dyspozycyjność, inicjatywność i efektywność w działaniu.

 

3. Wymagane dokumenty:

1) zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem,

2) życiorys zawodowy – curriculum vitae, zawierający adres kontaktowy; dokument powinien być opatrzony klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta Olsztyna z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II 1, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji.”,

3) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

4) kopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego, (w przypadku  obywatelstwa innego niż polskie),

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, zaświadczenia),

6) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie  i działalność w instytucjach kultury lub instytucjach artystycznych (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe),

7) dokument potwierdzający działalność w zakresie realizacji projektów artystycznych, w tym teatralnych,

8) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty),

9) oświadczenie kandydata/kandydatki o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

11) oświadczenie kandydata/kandydatki, że nie był / była  skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

12) rekomendacje/recenzje/opinie od osób fizycznych lub prawnych, bezpośrednio związanych z działalnością kulturalną lub edukacyjną, potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe oraz nieposzlakowaną opinię kandydatki/kandydata,

13) autorska koncepcja funkcjonowania Olsztyńskiego Teatru Lalek (programowa, organizacyjna i finansowa), uwzględniająca możliwości finansowe instytucji i środki zewnętrzne.Koncepcja - obejmująca maksymalnie 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman, rozmiar 12, podpisana przez autora,  w szczególności:

a) sformułowanie misji i celów strategicznych w oparciu o zadania statutowe oraz kierunków rozwoju OTL,

b) zarys programu działalności OTL,

c) plan gospodarowania środkami finansowymi (w tym pozyskanymi z innych źródeł zewnętrznych),

d) opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów OTL,

e) opis sposobu optymalizacji pracy, w tym projekt planowanej struktury organizacyjnej,

f) plan współpracy z innymi podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym organizacjami pozarządowymi,

g) plan promocyjny na rzecz budowy wizerunku OTL.

14) w przypadku zamiaru powołania zastępcy dyrektora ds. artystycznych – informacja
o sylwetce zawodowej kandydata na to stanowisko oraz jego pisemne oświadczenie
o gotowości do objęcia stanowiska zastępcy dyrektora ds. artystycznych.

 

4. Zadania jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Olsztyńskiego Teatru Lalek:

1) kierownictwo i nadzór w bieżących sprawach działalności organizacyjnej, statutowej, finansowej, gospodarczej i administracyjnej,

2) wdrażanie i realizowanie opracowanego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji,

3) dbałość o właściwe i gospodarne wykorzystywanie mienia i majątku instytucji,

4) przedstawianie Organizatorowi planów, sprawozdań, raportów i analiz związanych z zakresem działalności instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami Organizatora,

5) podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność instytucji,

6) bezwzględne przestrzeganie dyscypliny finansowej w zakresie gospodarki finansowej instytucji,

7) racjonalizacja wydatków instytucji oraz ich dokonywanie w sposób celowy przy optymalnym doborze metod i środków umożliwiających terminową realizację zadań,

8) rzetelna i sprawna współpraca z Organizatorem, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i innymi instytucjami działającymi w zakresie kultury, w szczególności teatru,

9) inne zadania nie wymienione wyżej, a wynikające z ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Statutu Olsztyńskiego Teatru Lalek w Olsztynie oraz innych aktów prawnych dotyczących działalności instytucji.

 

Oferty w zamkniętych kopertach, w terminie do 29 marca 2024r., można przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr, 10 – 101 Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1 (decyduje data stempla pocztowego) lub składać w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna Pl. Jana Pawła II 1, pok. 130 (decyduje data wpływu do Urzędu). Na kopercie należy umieścić adnotację „konkurs na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek”. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs zostanie przeprowadzony do  30 kwietnia 2024r. roku.

O zakwalifikowaniu do konkursu, terminie i miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Z dokumentami dotyczącymi organizacyjno-finansowych warunków działalności Olsztyńskiego Teatru Lalek można zapoznać się – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty - w Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna Pl. Jana Pawła II Nr 1, pokój nr 12,  tel. 89 527 44 49, w godzinach pracy Urzędu Miasta Olsztyna lub otrzymać je w formie elektronicznej na wskazany przez kandydata adres e-mail.

        

Informacja dodatkowa:

 

         Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuję, że:

        1) administratorem Pani /Pana danych osobowych w ramach procesu rekrutacji  jest Prezydent Olsztyna, Pl. Jana    Pawła II 1, 10-101 Olsztyn,

        2) kontakt z Inspektorem ochrony danych  - iod@olsztyn.eu,

        3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.,

        4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji,

        5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

        6) ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

        7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

                                                                                                          Prezydent Olsztyna

 

                                                                                                           Piotr Grzymowicz

 

 Zarządzenie nr 73 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 lutego 2024 r..pdf

 

https://ssdip.bip.gov.pl/joboffers/view/30641