Lalka w teatrze - konkurs
Lalka w teatrze - konkurs

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu plastyczno-technicznego
„Lalka w teatrze – bohaterowie książki Kubuś Puchatek”

 

 1. Założenia konkursu:

- Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie

- Patronat honorowy nad konkursem objął Olsztyński Teatr Lalek

- Patronat medialny nad konkursem objęła TVP3 oddział w Olsztynie

- Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z całej Polski

- Konkurs rozpoczyna się 6 marca 2020r. i trwać będzie do 30 kwietnia 2020r.

- Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

 • dzieci 3-4 letnie – wykonanie kukiełki lub pacynki (wielkość do 30 cm)
 • dzieci 5-6 letnie – wykonanie kukiełki lub pacynki (wielkość do 30 cm)

- Uczestnicy konkursu wykonują lalkę teatralną przedstawiającą wybraną postać z książki A. A. Milne: Kubuś Puchatek w formie przypisanej przez Organizatora dla każdej kategorii (jw.)

- Praca powinna łączyć różne techniki plastyczne i ciekawe materiały

 1. Cele konkursu:

- Rozbudzanie zainteresowań teatrem i literaturą dla dzieci

- Poznanie technik budowy lalki teatralnej: kukiełka (lalka osadzona na kiju, z luźno zwisającymi nogami i rękoma), pacynka (tzw. lalka rękawiczkowa, nakładana bezpośrednio na rękę i palce dłoni animatora)

- Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz wrażliwości estetycznej

- Zachęcenie dzieci i rodziców do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego

- Prezentacja i promocja twórczości artystycznej

 1. Warunki uczestnictwa:

- W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-6 lat

- Prace powinny być wykonane głównie przez dzieci z pomocą rodziców/opiekunów lub nauczycieli

- Forma pracy: przestrzenna, do wyboru: kukiełka (lalka osadzona na kiju, z luźno zwisającymi nogami i rękoma) lub pacynka (tzw. lalka rękawiczkowa, nakładana bezpośrednio na rękę i palce dłoni animatora)

- Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę

- Placówka może nadesłać nie więcej niż dwie prace z każdej kategorii wiekowej

- Praca musi być opisana według karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1). Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dołączyć do pracy konkursowej. Brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem pracy z Konkursu. Do każdej pracy konkursowej należy również dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)

- Prace nie podlegają zwrotowi

- Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w następujących celach: przeprowadzenia naboru do konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w Konkursie, publikacji informacji na stronie internetowej przedszkola

 1. Organizacja konkursu:

- Prace należy dostarczyć osobiście do Przedszkola Miejskiego nr 12 lub wysłać na adres:

Przedszkole Miejskie nr 12

 1. Dworcowa 24,

 10-437 Olsztyn

Z dopiskiem „Konkurs – Lalka w Teatrze”

Tel. (89) 533-25-68

w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego)

 1. Zasady przyznawania nagród:

- O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu niezależna Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator

- Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:

 1. a) zgodność z tematem konkursu
 2. b) oryginalność
 3. c) walory estetyczne

- Ogłoszenie wyników nastąpi 8 maja 2020r. na stronie internetowej www.pm12.olsztyn.pl

- Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w kategorii 3-4 latki oraz trzech najlepszych prac w kategorii 5-6 latki. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe

- Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy (drogą mailową do własnego wydruku)

 1. Dane osobowe uczestników konkursu

- Opiekun prawny uczestnika Konkursu zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie imienia, nazwiska dziecka.

- Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia naboru do Konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz wydania, odbioru lub wysłania dyplomu i nagrody.

-  Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o konkursie.

- Szczegółowe informacje związane z ochroną danych osobowych zawiera dołączona do niniejszego regulaminu Klauzula Informacyjna RODO.

 1. Uwagi końcowe

- Dane osobowe uczestników pozyskane będą wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

- Przystępując do udziału w konkursie, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

-Dyplomy i nagrody dla laureatów oraz podziękowania dla opiekunów laureatów zostaną przesłane drogą pocztową lub mailową.

- Prace nadesłane na konkurs przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.

- Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celu propagowania idei konkursu.

- W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

Koordynatorzy konkursu:

Agnieszka Olszewska-Zygmunt

Adres email: agaolszewska@op.pl

Tel. 668-804-710

Ewelina Janowicz

Adres email: ewelinajanowiczz@gmail.com

Tel. 792-527-362