Konkurs urodzinowy
Konkurs urodzinowy

Narysuj samodzielnie kartkę urodzinową dla olsztyńskiego Małego Widza!

Losowanie nagrody odbędzie się 21 października, po spektaklu!

* Kartki urodzinowe należy dostarczyć do OTL najpóźniej w dniu 20.10.2018 przed spektaklem. Laurki można zostawiać na portierni lub w sekretariacie OTL. Losowanie odbędzie się na podstawie uzupełnionych formularzy w dniu 21.10.2018 po spektaklu. Uczestnicząc w Konkursie uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz wyrażają zgodę na publiczne podanie imienia i nazwiska autora pracy. Losowanie nagród będzie transmitowane na fanpage'u w serwisie Facebook.*

 

42295333_1828935813820260_6002511362197028864_n

REGULAMIN KONKURSU

1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursów jest Olsztyński Teatr Lalek z siedzibą przy ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursach OTL, prawa i obowiązki Organizatora, Partnera oraz Uczestników Konkursu.
 3. Celem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na Ogłoszenie Konkursowe, które pojawi się na stronie internetowej Olsztyńskiego Teatru Lalek (wwww.teatrlalek.olsztyn.pl) oraz na Fanpage’u w Serwisie Facebook® na ścianie Fanpage’a Olsztyńskiego Teatru Lalek (w skrócie „Fanpage’u”).
 4. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane, administrowane ani też tworzone we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursami powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursów powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursów.
 5. Partnerem Organizatora i fundatorem nagród są:
 6. Zalesie Mazury Active Spa, Zalesie 12, 11-010 Barczewo,
 7. Metamorfoza, Bajkowa 127 Olsztyn
 • 2 Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców
 1. Aby wziąć dział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
 2. zaakceptować Regulamin konkursu i jego postanowienia;
 3. odpowiedzieć na Pytanie Konkursowe zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Partnerów.
 5. By zakwalifikować się do Konkursu, Uczestnik powinien udzielić odpowiedzi do terminu wskazanego w Ogłoszeniu Konkursowym.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać jedną Odpowiedź konkursową.
 7. Uczestnik może wygrać w Konkursie jedną nagrodę.
 8. Pytanie konkursowe może opierać się o:
 9. Czas odpowiedzi – według zasady „kto szybciej – ten wygrywa”.
 10. Kreatywność – w tym przypadku Organizator powołuje Komisję Konkursową, decydujący głos w rozstrzygnięciu ma Dyrektor Teatru.
 11. Każdorazowo Organizator zaznaczy w Ogłoszeniu Konkursowym, który podpunkt obowiązuje w danym Konkursie.
 12. Przystępując do Konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie, zgodnie z Polityką Prywatności: http://teatrlalek.olsztyn.pl/polityka-prywatnosci/21.
 13. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 14. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej OTL oraz Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem: https://www.facebook.com/teatrlalekolsztyn/
 15. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej w Ogłoszeniu Konkursowym: na stronie www oraz w komentarzu pod postem konkursowym następnego dnia po zakończeniu przyjmowania odpowiedzi w Konkursie.
 16. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 12 godzin od momentu ogłoszenia wyników przesłać wiadomość zawierającą dane osobowe - imię, nazwisko i numer telefonu, umożliwiające ustalenie przekazania nagrody poprzez: https://www.facebook.com/teatrlalekolsztyn lub na adres mailowy sekretariat@teatrlalek.olsztyn.pl
 17. Za pomocą korespondencji internetowej ustalone zostaną szczegóły przekazania nagrody.
 18. Zwycięzcy będą mogli odebrać nagrodę w ciągu 7 dni od daty opublikowania laureatów.
 • 3 Nagrody
 1. Nagrodami w Konkursie są vouchery od Partnerów Konkursu.
 2. Organizator nie przewiduje:
 3. możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną;
 4. możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego.
 5. odwołań od decyzji - decyzja Komisji jest ostateczna.
 6. W ramach jednego postu konkursowego Organizator wyłania jednego laureata.
 • 4 Polityka Prywatności
 1. Podanie przez Zwycięzców danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przekazania nagród. Dane osobowe te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Olsztyński Teatr Lalek z siedzibą przy ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.
 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. W przypadku, gdy Laureat nie odbierze nagrody w ciągu 7 dni pozostaje ona do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz w każdym czasie prawo do odwołania lub zawieszenia czasowego Konkursu, informując o tym fakcie na stronie www oraz na Fanpage’u.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, jak i na https://www.teatrlalek.olsztyn.pl
 4. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.